Patronat Honorowy

Patronat

Partnerzy Merytoryczni

Partner

Firmy Współpracujące

Patronat Medialny

WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015

Kraków, 25 listopada 2015 r.

Zapraszamy do zapoznania się z referatami wygłoszonymi w trakcie Seminarium

Zobacz fotoreportaż

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

PRZEPISY

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała i stosuje na sieci dróg krajowych Wytyczne „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów – DSN 2015”, które wprowadziły nowe parametry podlegające ocenie, ujednoliciły punktację oceny stanu powierzchni nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz są lepiej przystosowane do nowoczesnych technologii pomiarowych.
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, konsekwentnie kontynuując wdrażanie standardów technicznych dla dróg wojewódzkich, opracował nowe Wytyczne do mieszanek mineralno – asfaltowych WTW 2015.

DIAGNOSTYKA

  1. Punktem wyjścia do zarządzania stanem nawierzchni drogowych jest znajomość ich bieżących cech techniczno – eksploatacyjnych, wśród których najważniejszymi są: nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe oraz oznakowanie.
  2. Do oceny stanu nawierzchni w Polsce dysponujemy najnowocześniejszym w skali Świata urządzeniami oraz technologiami pomiarowymi.
  3. Bardzo dobrym narzędziem do rozpoznania stanu nawierzchni jest georadar pozwalający na określenie między innymi grubości warstw, kontrolę zawartości wolnych przestrzeni, kontrolę odmywania asfaltu, wykrywanie spękań oraz miejsc nawodnionych. Z powodzeniem można go stosować w sposób zintegrowany z metodą FWD.
  4. W rozpoznaniu stanu nawierzchni drogowych użyteczne mogą być niedrogie metody, przystosowane do pomiarów przy normalnej prędkości jazdy pojazdów, wykorzystujące wysokiej rozdzielczości obraz widma widzialnego i podczerwonego.
  5. Podstawowym parametrem określającym nośność nawierzchni jest jej ugięcie pod zadanym obciążeniem. Do oceny nośności w dużej skali, na sieci drogowej, stosuje się ugięciomierz laserowy TSD, zaś do obliczenia wymaganego wzmocnienia najlepszą metodą jest analiza wyników pomiaru ugięć pod obciążeniem dynamicznym FWD.

TECHNOLOGIA

  1. Ponad dwudziestoletnia użyteczność techniczna powierzchniowego utrwalenia odcinka doświadczalnego na jednej z dróg krajowych stanowi niekwestionowany dowód na możliwą do osiągnięcia „długowieczność” tego typu zabiegów utrzymaniowych. Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest posiadanie gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej, dużego doświadczenia inwestora, projektanta i wykonawcy oraz absolutny brak tolerancji dla „bylejakości”, współpraca i kontrola jakości na każdym etapie realizacji inwestycji.
  2. Sprawdzona jest w praktyce nowoczesna, bazująca na użyciu rezonansu akustycznego, metoda odprężania nawierzchni betonowych. Skruszenie warstwy betonu prowadzi do powstania nośnej podbudowy nawierzchni autostrad i lotnisk, która nie stanowi źródła spękań odbitych wyżej położonych warstw bitumicznych.

ZARZĄDZANIE

  1. Doświadczenia z remontu pierwszych, przeprowadzonych w 2014 i w 2015 roku, remontów odcinków oddanej do eksploatacji w 2001 roku nawierzchni autostrady A-4 na Dolnym Śląsku pokazały, że gwarantem sukcesu jest: stała obserwacja stanu nawierzchni, reakcja na zaobserwowanie niepokojącej liczby uszkodzeń powierzchniowych w postaci dokonania rzetelnej diagnozy stanu konstrukcji nawierzchni, wybór właściwej technologii po zasięgnięciu fachowej opinii uznanego w branży naukowca - praktyka, dokonanie wyboru rzetelnego wykonawcy robót oraz kompetentnego nadzoru inwestorskiego.

 

Zachęcamy do zapoznania się z fotoreportażami oraz referatami z poprzednich edycji:

Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014
http://wzmacnianienawierzchni2014.konferencjespecjalistyczne.pl/referatyFotoreportaż

Forum NAWIERZCHNIE DROGOWE 2014
http://nawierzchniedrogowe2015.konferencjespecjalistyczne.pl/referaty
Fotoreportaż

    Forum ASFALTY 2013
    
http://konferencjespecjalistyczne.pl/referaty-asfalty2013

Patronat Honorowy:
Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad,

Patronat:

Instytut Badawczy Dróg i Mostów,
Krajową Radę Zarządców Dróg Powiatowych,
Ogólnopolską Izbę Gospodarczą Drogownictwa,
Politechnikę Krakowską,

Związek Mostowców RP.

Patronat Merytoryczny:

Polskie Stowarzyszenie Wykonawców Nawierzchni Asfaltowych,
Stowarzyszenie Producentów Cementu


Seminarium odbędzie się bezpośrednio przed III Ogólnopolskim Forum Specjalistycznym „Drogowe Nawierzchnie z mieszanek mineralno – asfaltowych oraz betonu cementowego –NAWIERZCHNIE DROGOWE 2015” (26-27 listopada 2015 r.). I Ogólnopolskie Forum Specjalistyczne "Wzmacnianie i remonty konstrukcji nawierzchni drogowych –WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2014”, które odbyło się w listopadzie 2014 r. w Krakowie wzbudziło bardzo duże zainteresowanie, wzięło w nim udział około 180 osób.

XIV wydarzenie z cyklu

KONFERENCJE SPECJALISTYCZNE nauka – praktyka – biznes

Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015 ma za zadanie uporządkowanie wiedzy zarówno technicznej jak i w zakresie obowiązujących przepisów prawa i wytycznych, omówienie aspektów praktycznych stosowania różnych technologii wzmocnień nawierzchni, kosztów ich realizacji, trwałości oraz aktualnych trendów rozwojowych.

Poza przeglądem aktualnych rozwiązań inżynierskich, uwarunkowań formalnych oraz sprzętu diagnostycznego, podczas Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015 zamierzamy stworzyć okoliczności sprzyjające szerokiemu zaprezentowaniu wyników najnowszych badań oraz najciekawszych realizacji praktycznych w zakresie wzmacniania nawierzchni dróg i lotnisk.

Podczas dotychczasowych wydarzeń z cyklu Konferencje Specjalistyczne z zadowoleniem obserwowaliśmy gorącą polemikę i wymianę poglądów. Liczymy, że i tym razem będzie podobnie bo w czasie dialogu rodzą się często nowe pomysły na rozwiązanie problemów.

Zasadniczym celem Seminarium WZMACNIANIE NAWIERZCHNI 2015 jest danie sposobności Uczestnikom wzięcia czynnego udziału w dyskusji, zadania możliwie wielu szczegółowych pytań ekspertom i dostawcom urządzeń i technologii oraz stworzenie listy problemów koniecznych do rozwiązania w bliski9ej i dalszej przyszłości.

Serdecznie zapraszamy do udziału
Komitet Organizacyjny