Patronat Honorowy

Patronat

Partnerzy Merytoryczni

Partner

Firmy Współpracujące

Patronat Medialny

PODSUMOWANIE I WNIOSKI

PRZEPISY

  1. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad opracowała i stosuje na sieci dróg krajowych Wytyczne „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów – DSN 2015”, które wprowadziły nowe parametry podlegające ocenie, ujednoliciły punktację oceny stanu powierzchni nawierzchni asfaltowych i betonowych oraz są lepiej przystosowane do nowoczesnych technologii pomiarowych.
  2. Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach, konsekwentnie kontynuując wdrażanie standardów technicznych dla dróg wojewódzkich, opracował nowe Wytyczne do mieszanek mineralno – asfaltowych WTW 2015.

DIAGNOSTYKA

  1. Punktem wyjścia do zarządzania stanem nawierzchni drogowych jest znajomość ich bieżących cech techniczno – eksploatacyjnych, wśród których najważniejszymi są: nośność, równość, właściwości przeciwpoślizgowe, cechy powierzchniowe oraz oznakowanie.
  2. Do oceny stanu nawierzchni w Polsce dysponujemy najnowocześniejszym w skali Świata urządzeniami oraz technologiami pomiarowymi.
  3. Bardzo dobrym narzędziem do rozpoznania stanu nawierzchni jest georadar pozwalający na określenie między innymi grubości warstw, kontrolę zawartości wolnych przestrzeni, kontrolę odmywania asfaltu, wykrywanie spękań oraz miejsc nawodnionych. Z powodzeniem można go stosować w sposób zintegrowany z metodą FWD.
  4. W rozpoznaniu stanu nawierzchni drogowych użyteczne mogą być niedrogie metody, przystosowane do pomiarów przy normalnej prędkości jazdy pojazdów, wykorzystujące wysokiej rozdzielczości obraz widma widzialnego i podczerwonego.
  5. Podstawowym parametrem określającym nośność nawierzchni jest jej ugięcie pod zadanym obciążeniem. Do oceny nośności w dużej skali, na sieci drogowej, stosuje się ugięciomierz laserowy TSD, zaś do obliczenia wymaganego wzmocnienia najlepszą metodą jest analiza wyników pomiaru ugięć pod obciążeniem dynamicznym FWD.

TECHNOLOGIA

  1. Ponad dwudziestoletnia użyteczność techniczna powierzchniowego utrwalenia odcinka doświadczalnego na jednej z dróg krajowych stanowi niekwestionowany dowód na możliwą do osiągnięcia „długowieczność” tego typu zabiegów utrzymaniowych. Do osiągnięcia sukcesu konieczne jest posiadanie gruntownej wiedzy teoretycznej i praktycznej, dużego doświadczenia inwestora, projektanta i wykonawcy oraz absolutny brak tolerancji dla „bylejakości”, współpraca i kontrola jakości na każdym etapie realizacji inwestycji.
  2. Sprawdzona jest w praktyce nowoczesna, bazująca na użyciu rezonansu akustycznego, metoda odprężania nawierzchni betonowych. Skruszenie warstwy betonu prowadzi do powstania nośnej podbudowy nawierzchni autostrad i lotnisk, która nie stanowi źródła spękań odbitych wyżej położonych warstw bitumicznych.

ZARZĄDZANIE

  1. Doświadczenia z remontu pierwszych, przeprowadzonych w 2014 i w 2015 roku, remontów odcinków oddanej do eksploatacji w 2001 roku nawierzchni autostrady A-4 na Dolnym Śląsku pokazały, że gwarantem sukcesu jest: stała obserwacja stanu nawierzchni, reakcja na zaobserwowanie niepokojącej liczby uszkodzeń powierzchniowych w postaci dokonania rzetelnej diagnozy stanu konstrukcji nawierzchni, wybór właściwej technologii po zasięgnięciu fachowej opinii uznanego w branży naukowca - praktyka, dokonanie wyboru rzetelnego wykonawcy robót oraz kompetentnego nadzoru inwestorskiego.

WYGŁOSZONE REFERATY

1. „Sprzęt stosowany do oceny stanu nawierzchni według Wytycznych „Diagnostyka stanu nawierzchni i jej elementów” Wacław Michalski, GDDKiA
2. „Nowe wytyczne techniczne WT 2015 obowiązujące na drogach wojewódzkich województwa śląskiego” Zbigniew Tabor, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Katowicach
3. "Pierwsze analizy wymagań dokumentu DSN" Aleksandra Zawadzka, TPA
4. „Ocena stanu nawierzchni oraz jej wzmocnienie w oparciu o pomiar ugięć FWD” Dawid Siemieński, TPA
5. „Wykorzystanie georadaru do rozpoznania stanu nawierzchni” Małgorzata Wutke, TPA
6. "Pavement Management Method Using Visible and Infrared Image -Case of Inspection Result by NEXCO West USA" Prezentacja urządzenia do oceny stanu górnych warstw nawierzchni firmy KURABO. Yoshiyuki Mizobe, KURABO INDUSTRIES LTD., Dominik Jutkowiak, Viateco
7. „ Pierwszy remont autostrady A-4 na Dolnym Śląsku” Arkadiusz Polecki, GDDKiA Oddział Wrocław
8. „Długowieczne powierzchniowe utrwalenie nawierzchni – studium przypadku” dr inż. Wiesław Dąbrowski, OAT Sp z o.o.
9. „Nawierzchnia pola wzlotów lotniska w Szymanach - blacktopping: odprężenie nawierzchni betonowej i wykonanie asfaltowej” Ewelina Karp – Kręglicka, Andrzej Litwinowicz, Budimex